متـــــوهقــــــــــه حــــــــدي

السلام عليكم كويتيات شلونكم
محتاجه مساعدتكم وجزاها الله كل خير اللي تقدر تساعدني
بنتي ماخذه دور ثاني بالانجليزي الصف السابع وكنت مسافره ورحت المنطقه التعليمية ابي كلمات الانجليزي وماعطوني تكفون بنات اللي تعرف ابلة انجليزي لدروس الخصوصيه وبالمنطقه العاشره لاني دقت على كذا ابله ولقيتها مسافره وحتى حارس المدرسه قال لي ماراح تلاقين لان اغلبهم مسافرين وبيردون بعد العيد ومدري شسوي اللحين
لحظه ،،هنيه الكلمه بالانجليزي ،، تحتها المعنى ،، تحتهم المعنى بالعربي ,, مو تتلخبطين
هذا ملف ونقلته ، طويل ماقدر اعدل عليه |، ان شالله ينفعكم // ولا تنسين عندنا قسم فرعي : تلاخيص ومراجعات
موفقه ،، تفضلي :

engine(n)
the part of the vehicle that produces power to make it move.
محرك

inventor(n)
someone who has invented something or whose job is to invent things.
مخترع

flight(n)
a journey in a plane.
رحلة طيران

invitation(n)
a written or a spoken request to someone to go somewhere or to do something.
دعوة

astronaut(n)
someone who travels or works in a spacecraft.
رائد فضاء

designer(n)
someone whose job is to make plans or patterns for clothes, furniture etc.
مصمم

probably(adv.)
used to say something is likely to happen, likely to be true etc.
من المحتمل

issue(n)
magazine or newspaper printed for a particular day, week or month.
إصدار

film(v)
to use a camera to record a story or real event so that it can be shown in the cinema or the T.V.
يصور فيلم

cultural(adj.)
belonging or relating to a particular society and its way of life.
ثقافي
quite(adv.)
fairly or very, but not extremely.
إلى حد ما
relative(n)
a member of your family.
قريب
palace(n)
the official home of a person of very high rank, especially a king or a queen.
قصر
mausoleum(n)
stone building made specially to house a tomb or tombs, often of an important person or family.
ضريح
concert(n)
a performance given by musicians or singers.
حفلة
3
wonder(n)
something that makes you feel surprise and admiration.
أعجوبة
ruin(n)
the part of a building that is left after the rest has destroyed.
حطام/هدم
declare(v)
to state officially and publicly that a particular situation exists or that something is true.
يصرح
familiar(adj.)
someone or something that is familiar is well-known to you and easy to recognize.
مألوف
e-card(n)
electronic card: a card with picture and information that is sent and read on a computer.
بطاقة
إلآترونية
*Language Exercises:
Choose the correct answer form a, b or c:
1- A: Ali is a good —————————————- .
B: He can make many wonderful patterns and shapes.
a) driver b) designer c) doctor
2- A: Discovering space is an interesting work.
B: I hope to be an —————————————- in the future.
a) astronaut b) artist c) engineer
3- A: I bought a new camera yesterday.
B: So you can —————————————- many wonderful things.
a) design b) film c) drive
4- A: The king has an impressive —————————————- near the beach.
B: It is very beautiful.
a) museum b) hotel c) palace
4
5- A: Ali likes all types of music.
B: Let’s tell him about the coming —————————————-.
a) concert b) match c) race
2- Complete the following sentences with words from the list bellow:
(declare – quite – issue – invitation – cultural – palace)
1- A: Can you play chess well?
B: I am —————————————- good at chess.
2- A: This magazine is full of adventures.
B: I am also waiting for the next —————————————-.
3- A: Will you go to Ali’s birthday?
B: Yes; I have received the —————————————-.
4- A: Hala February is a musical and —————————————- festival.
B: Every year we celebrate.
5- A: The referee will —————————————- the winner after five minutes.
B: I am very excited.
3- Match the following words with their definitions:
1- mausoleum( ) the part of a building that is left after the rest has destroyed.
2- ruin ( ) stone building made to house a tomb of an important person.
3- relative ( ) something that makes you feel surprise and admiration.
4- wonder ( ) someone or something that is well-known to you and easy to recognize.
5- familiar ( ) a card with picture and information that is sent and read on a computer.
6- e-card ( ) a member of your family.
7- probably ( ) the part of the vehicle that produces power to make it move.
8- flight ( ) someone who has invented something or whose job is to invent things.
9- engine ( ) used to say something is likely to happen, likely to be true etc.
10 – inventor ( ) a journey in a plane.
5
Grammatical Focus
The Past Simple Tense:
Form
– Use the second conjugation of the verb. (V. no.2)
– We have two types of the verbs:
a) regular end with (ed or d).
b) irregular have different shapes.
Examples
1-
I played football yesterday.
2-
She travelled to London last year.
3-
We went to the beach two days ago.
4-
They ran very quickly to catch the thief.
Negative
did + not + infinitive
Examples
1-
I did not play football yesterday.
2-
She did not travel to London last year.
3-
We did not go to the beach.
4-
They did not run very quickly.
Note: did not didn’t
6

Verb to (be) in the past:
I / He / She / It was
We / You / They were
Examples
1-
I was happy yesterday because of the party.
2-
We were ill so my father took us to the hospital.
Negative
was not wasn’t
were not weren’t
A list of some irregular verbs:
cut cut cut
cost cost cost
put put put
do did done
go went gone
eat ate eaten
drink drank drunk
swim swam swum
run ran run
see saw seen
give gave given
come came come
buy bought bought
teach taught taught
bring brought brought
7
catch caught caught
ring rang rung
tell told told
say said said
meet met met
leave left left
understand understood understood
think thought thought
go went gone
draw drew drawn
blow blew blown
find found found
speak spoke spoken
choose chose chosen
take took taken
sell sold sold
tear tore torn
wear wore worn
drive drove driven
grow grew grown
keep kept kept
rise rose risen
shine shone shone
write wrote written
ride rode ridden
8
Language Exercises:
Change the following sentences into the past simple then put them into negative:
1)
The boys are happy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………2.I visit my uncle to see him.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………3.We buy our food from the market.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………4.She eats her food after the movie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
5.They play football at the club.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………6.He studies for the exam.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………7.Ali sells his car at the garage.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
8. We take homework everyday.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………9.I am a teacher.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………10-They are students.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………11- He carries a heavy bag.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………12- She cut her finger with the knife.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………13- The players start the match.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………14- I accept your invitation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………15- I work at the school.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………16- The cat drinks the milk.
9
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………17- He creates wonderful shapes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………18- They speak English very well.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………19- The player moves very quickly.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………20- We travel to Dubai to buy gifts.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
Remember these Keywords:
[ago – yesterday – last + (year – month – summer – Friday – week – May)
Composition
Write a paragraph of eight sentences about "Holidays", you may use the following guiding words:
(like – holidays – enjoy – time – go – places – make – useful – things – visit – family – prepare – new – school year – play – games).
Holidays
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Write a paragraph of eight sentences about "Your last weekend", you may use the following guiding words:
(spend – time – useful – things – finish – homework – prepare – next school day – go – club – do – sport – visit – family – watch – T.V. – help – father and mother – sleep early).
My last weekend
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Language Functions
Match the following utterances with their responses:
1- People travelled by camels in the past.( ) Wonderful. We will play the final.
2- Where will you go next holiday? ( ) Wow! It is very big.
3- Our National Team won the match. ( ) It was very hard.
4- The blue whale weighs eight tons. ( ) I am going to Dubai.
( ) I like it spicy.
Write what you will say in the following situations:
1-
Your team won the gold medal and won the cup.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
2-
Your friend asks you about the best place to spend the holiday.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
3-
You want to know the time your friend spent at the hotel.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
4-
Your brother tells you that he ate ten sandwiches yesterday.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
11
Spelling
Write the short or long forms:
1-
was + not = …………………………………………………
2-
didn’t = …………………………………………………
3-
thirteenth = …………………………………………………
4-
U.S.A. = …………………………………………………
Combine the following:
1- study + ed = …………………………………………………
2- issue + s = …………………………………………………
3- stay + ed = …………………………………………………
4- city + s = …………………………………………………
Circle the mistakes and correct them:
1-
Wright brothers were invintors. They made the first floght.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
2-
I can falm the Alhambra palice using my camera.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
3-
Yesterday we went to a concirt, The music was fameliar to me.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
12
Grade Seven Unit 8
governor(n)
a person in charge of a particular political unit
حاآم
golden(adj.)
made of gold or the colour of gold
ذهبي
bow (v)
to bend your head or body forward, especially as a way of showing someone respect or expressing thanks
ينحني
tailor (n)
someone whose job is to repair, make and make changes to clothes
خياط
stuck (v)
unable to move, or fixed in a particular position, place or way of thinking
لصق
tear (v)
to pull or be pulled apart, or to pull pieces off
يقطع
daily(adv.)
happening on or relating to every day
يومياً
astronomy(n)
the scientific study of the universe and of objects which exist naturally in space, such as the moon, the sun, planets and stars
الفلك
philosophy(n)
the use of reason in understanding such things as the nature of reality and existence
الفلسفة
gladiator(n)
n ancient Rome, a man who fought another man or an animal, usually until one of them died, for public entertainment
لتاقم ىتح
الموت
13
chariot(n)
a vehicle with two wheels pulled by horse
عربة
race (n)
a competition in which all the competitors try to be the fastest and to finish first
سباق
baths (n)
a public building where people can wash in the past
حمامات
medieval (n)
connected with the middle Ages
متعلق
بالقرون
الوسطى
dynasty (n)
a period of time when a family ruled a country
ةللاس
rule (v)
to control, or to be the person in charge of a country
يحآم
introduce (v)
to put something into use, operation or a place for the first time
يقدم
manu******(n)
a book written by hand before the invention of printing
مخطوطة
calligraphy(n)
the art of producing beautiful writing
خط اليد
glassmaking(n))
the process of making glass
ةعانص
الزجاج
14
The simple past Passive
We use it to talk about an action, but isn’t interested in saying who or what does it.
S V O
Ali wrote a letter.
To change the sentence into passive :
1.put the object at the beginning.
2.use (was) with singular or (were) with plural + the past participle of the verb.
A letter was written.
Ex: The news surprised us.
We were surprised.
Make passive:
1.
She hugged the baby. ………………………………………………………………………………………
2.
The policeman arrested the thieves. …………………..………………………………………………………
3.
He cut the bread. ……………………………………..…………………………………………………
Used to
" used to " describes a habit in the past. It suggests that the action or situation is no longer true.
Ex: I used to drink a lot of tea, but now I drink milk.
*The negative form of "used to" is " didn’t use to "
Ex: Hamad used to eat too much fast food. (Negative)
Hamad didn’t use to eat too much fast food
I used to play football, now ………………………………………………………………………… (Complete)
Ali used to sing, now he ………………………………………………………………………………… (Complete)
15
Vocabulary
Fill in the spaces with words from the list:
( golden – bow – tailor – race – stuck – introduce)
1.A: Sorry mum. I lost my ring.
B: Don’t worry. It isn’t a ……………………………………………one .
2.A: Look! This woman is swimming very fast.
B: I think she will win the ……………………………………………
3.A: Why can’t you move?
B: Can’t you see? I’m …………………………………………… in the mud.
4.A: Look! The king is moving.
B: Everyone should …………………………………………… to him.
5.A: Who makes your clothes nowadays?
B: The ……………………………………………next door to my house.
6.A: Scientists ……………………………………………new technologies to help us.
B: Thanks a lot for them.
Fill in the spaces with words from list:
(tear – astronomy – gladiators – daily- philosophy – rule )
1.A: Why did you ……………………………………………the cloth?
B: I didn’t want it.
2.A: I read a lot about the stars and planets.
B: So you are interested in ……………………………………………
3.A: What did you study in the university?
B: I studied different subjects like maths and ……………………………………………
4.A: In the past, ……………………………………………fought wild animals .
B: These fights were very dangerous.
16
5.A: What are you reading?
B: I’m reading my ……………………………………………newspaper.
6.A: In the past Spain was under Islamic……………………………………………
B: They chose Spain as the cultural centre of Europe.
Match the words with their definitions:
1. dynasty ( ) a book written by hand before the invention of printing.
2. baths ( ) connected with the middle Ages.
3. chariot ( ) a vehicle with two wheels pulled by horse.
4.medieval ( ) a public building where people can wash in the past.
5. manu******( ) a period of time when a family ruled a country.
6. calligraphy( ) the art of producing beautiful writing.
7.glassmaking( )the process of making glass.
Ask and answer questions about the past events or holidays:
1.
Did you live in ancient times?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
2. What did you do yesterday?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
3. What did you used to do When you were ten years old?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
4.
Where did you go last holiday? How?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
17
Match the following:
1. Did you visit the Emirates? ( ) You must be dreaming.
2.I saw Al-Idrisi. ( ) Never mind.
3.Sorry. sir. ( ) Yes. It’s a wonderful country.
Composition
Write a short paragraph about " Islamic Spain"
(Spain – control – Islamic – Medieval period – Ummayad dynasty- ruled – 300 years – they – Spain – cultural – centre – students – over Europe – Spain – study – Muslims – farming techniques – Europe – Arabs – glassmaking – Europe – musical – instrument – played – came – Arab World)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ..…
Write a short paragraph about " A famous person in the past"
( Galilei Galileo – astronomer / born – Pisa – Italy / studied – medicine – 1581 / famous – basic law of falling bodies / built – telescope / four – moons – discovered – around Jupiter / work – book – sunspots)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ..…
18
Spelling
A: Circle the mistakes and write them correctly:
1.
The governer greeted the gliadietor after the fights.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..…
2.
Ummayad dynesty rulid for 300 years.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..…
B: Write the short or long form:
1.
didn’t = ……………………………..…..…
2.
Doctor = ………………………………..…
3.
Sun. = ……………………………………..…
4.
Nov. = ……………………………….………
5.
can’t=……………………………….……..…
C: Combine the following
1.
glass +s=…………………………………….……..……….
2.
write + ing =…………………………………….……….
3.
fight + past = ……………………………………….…
4.
beauty + full =……………………………………….…
19
Grade Seven Unit 9
reward(n)
something given in exchange for good behaviour or good work, etc
مآافأة
lazy(adj.)
not willing to work or use any effort
آسول
earn (v)
to receive money as payment for work that you do
يآسب
throw(v)
to send something through the air with force, especially by a sudden movement of the arm
يمير
coin (n)
a small round piece of ****l, usually silver or copper coloured, which is used as money
ةلمعُ
complain (v)
to say that something is wrong or not satisfactory
يشآو
animal trainer (n)
a person who teaches skills to people or animals and prepares them for a job, activity or sport
مدرب
حيوانات
park ranger(n)
a person whose job is to protect a forest or natural park
حارس
الغابة
zookeeper(n)
a person who works in a zoo, taking care of the animals
حارس
حيوانات
marine biologist(n)
a scientist who studies biology of living things under the sea
عالم
أحياء
مائية
20
energetic(adj.)
having or involving a lot of energy
نشيط
enthusiastic(n)
showing enthusiasm
متحمس
flexible(adj.)
able to change or be changed easily according to the situation
مرن
runway (n)
a long level piece of ground with a specially prepared smooth hard surface on which aircraft take off and land
مدرج
gate (n)
a part of a fence or outside wall that is fixed at one side and opens and closes like a door, usually made of ****l or wooden strip
بوابة
controller(n)
a person who controls something, or someone who is responsible for what a particular organization does
مشرف
staff (n)
the group of people who work for an organization
موظفين
plane (n)
vehicle designed for air travel, which has wings and one or more engines
طائرة
luggage (n)
the bags, cases, etc. which contain your possessions and that you take with you when you are travelling
حقائب
destination (n)
the place where someone is going or where something is being sent or taken
وجهة
21
Grammar
Necessity / Obligation
To say something is necessary ( you have no choice ), use:
Present
Past
Must
have to
has to
had to
*(Must) ——————————talks about personal necessity.
*(Have to or has to) ——————————talks about general rule.
Ex:
1.I must study more. I must phone my mother.
2.You have to work outside.
3.You have to save money to buy a house.
4.I have to study hard to pass.
5.They had to take a taxi.
6.He must take a taxi. (Yesterday)
7.Yesterday, he had to take a taxi.
22
Lack of necessity
You have a choice
Necessity
Lack of necessity
Must
Needn’t
Have to
Don’t have to
Has to
Doesn’t have to
Had to
Didn’t have to
Ex
1.It’s necessary for her to take a taxi.
2.She needn’t take a taxi.
3. She doesn’t have to take a taxi.
4.He arrived late, he didn’t have to take a taxi.
Prohibition
Say something is forbidden 0r prohibited. Use:
*mustn’t +infinitive
*am not allowed to + infinitive
*is not allowed to + infinitive
*are not allowed to + infinitive
*was not allowed to + infinitive
*were not allowed to + infinitive
Ex.
1.We mustn’t smoke in front of our kids.
2.Taxi drivers are not allowed to park here.
23
If + present simple , will + infinitive
Will + infinitive if present simple
If you study hard, you will get high marks.
If you don’t study, you will not get high marks.
If he goes to bed early, he (get up ) early.
——————————————————————————————————————————————————————-If we play well, we ( win ) the match.
——————————————————————————————————————————————————————-
Vocabulary
Fill in the spaces with words from the list:
(energetic – earn – reward – park ranger – lazy )
1.A: What did you —————————————–today, my son?
B: Only five dinars.
2.A: If you get high marks in the exam, I’ll give you a —————————————–
B: Sure. I’ll do my best.
3.A: What does a /an —————————————– do?
B: He looks after a national park.
4.A: If you go to bed late, you’ll be —————————————–
B: Thanks for your advice.
5.A: Young people are usually more—————————————– than the old.
B: I agree with you.
24
Fill in the spaces with words from the list:
(luggage – animal trainer – plane – destination – runway )
1.A: How are you going to travel to London?
B: By —————————————–
2.A: What does a / an —————————————– do?
B: He trains animals to work, perform or help people.
3.A: Don’t forget to put our —————————————– on the train.
B: Sure. I’ll do it now.
4.A: What’s your —————————————– ?
B: I’m going to Cairo.
Fill in the spaces with words from the list:
( enthusiastic – flexible – coins – throw – complaining )
1.A: I’m —————————————–of a pain in my leg.
B: Let’s go to the doctor.
2.A: Practicing exercises makes us —————————————–and fit.
B: I’ll join a sports club soon.
3.A: I don’t think they liked my idea.
B: Yes, they weren’t very—————————————– about it.
4.A: Why did you change a dinar note at the bank?
B: I needed some —————————————– for the ticket machine.
25
Match the words with their definitions:
1. controller ( ) someone who is in charge of a system or organization.
2. marine biologist( ) an exit from airport building to an aircraft.
3. staff ( ) a person who looks after animals in a zoo.
4. gate ( ) people who work for a company.
5. zookeeper ( )someone who studies the sea and its creatures.
Language Functions
What would you say in the following situations:
1.A friend of you smokes cigarettes.
——————————————————————————————————————————————————————-
2. Someone eats a lot of fast food.
——————————————————————————————————————————————————————-
3.Your classmate always comes late to class.
——————————————————————————————————————————————————————-
4.You see a boy throwing rubbish in the street.
——————————————————————————————————————————————————————-
5.You need to earn money.
——————————————————————————————————————————————————————-
6.Your uncle asks you about your favourite subject.
——————————————————————————————————————————————————————-
7.You want to know the place your brother intend to visit tomorrow.
——————————————————————————————————————————————————————-
26
Set-book
Answer the following questions:
1.Where does a park ranger work?
——————————————————————————————————————————————————————-
2. What does an animal trainer do?
——————————————————————————————————————————————————————-
3.What does a marine biologist do ?
——————————————————————————————————————————————————————-
4.Where and when do you feel enthusiastic?
——————————————————————————————————————————————————————-
5. What’s the first language of an air traffic controller?
——————————————————————————————————————————————————————-
Composition
Write a short paragraph about "Air traffic controller" using the following guide words:
(well-trained – job / safety – people – depend / first language – use – English/ correct words / everyone – understand/ work – busy – place / minute – important )
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Write a short paragraph about " How to be an ideal passenger" using these guide words:
( label – luggage – carefully / accept – packages – strangers – / pack – things / carry – things – need – flight / wear – comfort – clothes / mobile phone – take off / passport)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
27
Spelling
A: Circle the mistakes and write them correctly:
1.
A bark ranger has to be energetic.
——————————————————————————————————————————————————————-
2.
Lazi people usually complain.
——————————————————————————————————————————————————————-
Write the short or long form:
1.won’t = ———————————————————-
2. don’t have to =—————————————–
3. fifteenth =————————————————
4. WWW =——————————————————
5. Thursday = ———————————————–
Combine the following:
3.
enjoy + able=——————————————–
4.
use + full =————————————————-
5.
physical + ly = —————————————–
6.
potato + s =———————————————–
7.
write + ing =———————————————-
28
Grade Seven Unit 10
profile (n)
a short de******ion of someone’s life, work, character, etc.
لمحة عن
حياة
الشخص
design (n)
a pattern used to decorate something
تصميم
research (n)
a detailed study of a subject, especially in order to discover (new) information
بحث
Pot (n)
any of various types of container, usually round, especially one used for *****ng food
إناء
industry (n)
process of producing goods for sale, especially in a factory or special area
ةعانص
composer (n)
a person who writes music, especially classical music
مؤلف
ambition (n)
a strong wish to be successful, powerful, rich, etc.
طموح
interview (v)
a meeting in which someone asks you questions to see if you are suitable for a job or course
لباقي
lay (v)
to put something in especially a flat or horizontal position
عضي
spend(v)
to give money as a payment for something
يضقي
farm (n)
an area of land, together with a house and buildings, used for growing crops and/or keeping animals as a business
مزرعة
competition(n)
when someone is trying to win something
ةقباسم
29
electric(adj.)
using electricity for power
آهربي
average (n)
the result you get by adding two or more amounts together and dividing the total by the number of amounts
متوسط
mind (n)
to be annoyed or worried by something
عنام
nobel prize (n)
a Swedish prize, established in the 1895 will of Swedish chemist Alfred Nobel; it was first awarded in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace in 1901
جائزة
نوبل
reaction (n)
behaviour, a feeling or an action that is a direct result of something else
لعف رد
award (n)
prize or a sum of money that is given to someone following an official decision
جائزة
theory (n)
formal statement of the rules on which a subject of study is based
نظرية
citizen (n)
person who is a member of a particular country
مواطن
judge (n)
a person who is in charge of a trial in a court
ىضاق
refugee(n)
a person who has escaped from their own country for political, religious or economic reasons
لاجيء
peaceful(adj.)
without violence
مسالم
contribute(v)
to give something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people
يسهم
30
Grammar
Adverbs
Adverbs describe a verb.
Most adverbs are made by adding -ly to the adjective.
Slow + ly = slowly
Happy + ly = happily
Careful + ly = carefully
Successful + ly = successfully
Some adverbs have the same form as adjective.
Fast………………………fast
Hard …………………….hard
But:
Good ……………………………. well
She is a beautiful singer.
She sings beautifully.
How long
How long is used to ask about a specific period of time.
How long + aux. verb + subject………………………………….?
How long do you spend writing?
I spend two hours a week.
Use ( How long ) to make a question for the following sentences:
The journey took seven days.
I played tennis for two years.
31
I will stay two weeks in Alexandria.
Vocabulary
Fill in the spaces with words from the list:
( profile – designed – pot – industry – research )
1.A: I’d like to know about Ayoub Hussein"s life.
B: You can read his —————————————— in this book.
2.A: Scientists are doing some wonderful—————- on the language of dolphin.
B: What a wonderful thing!
3.A:What do you want, mum?
B: Fill in a large ————————with salted water and put it on the *****r.
4.A: Who——————————————that house?
B: That man standing over there.
5.A: What does Ali do?
B: He works on the computer——————————————.
Fill in the spaces with words from the list:
(Composer – interviewed – ambition – lay – spend)
1. A: Look! The baby is sleeping.
B: You can ——————————————him on the bed.
2. A: Do you know Mozart?
B: Yes, he is a famous .
3. A: What’s your —————————————–?
B: To become a doctor.
4.A: How did you ——————————————your free time?
B: I enjoyed painting and drawing.
5.A: Last week, I ——————————————Ahmad Zuwail.
B: He is an Egyptian scientist.
32
Fill in the spaces with words from the list:
( competition – farm – average – mind – Nobel prize)
1.A: I went to Al-Wafra ——————————————.yesterday.
B: Did you see different animals there?
2.A: Did you go to the swimming ——————————————.?
B: Yes, I got the gold medal.
3.A: Do you know Ahmad Zuwail?
B: He is an Egyptian scientist who won the ——————————————.in chemistry.
4.A: My ————————————–is filled with dreams of becoming a doctor.
B: So you must study hard.
5.A: How much do people spend their lives?
B: On ……………………………………………,people sleep 25 years of their lives .
Fill in the spaces with words from the list:
( award – citizen – judges – contribute )
1.A: Shirin Ebadi was one of the first female —————————————–in Iran.
B: She got the Nobel Peace Prize in 2003.
2.A: The—————————————–for the years best football play went to Ronaldino.
B: What a good player!
3.A: My family is very poor.
B: So we must —————————————–to help.
4.A: Albert Einstein became an American ——————————————.
B: He developed the Theory of Relatively.
33
Match the words with their definitions:
1.electric ( )not involving war.
2. reaction ( )chemical change.
3.refugee ( )someone who has been forced to live his country.
4. peaceful ( )needing electricity to work.
Structure
Complete the sentences with an adverb:
1. Sami walks——————————– (slow)
2. Eman writes ——————————– (careful)
3. I passed my exams. ——————————– (success)
4. Ali played ——————————– (good)
Language Functions
Write what you would say in the following situations:
1.
One of your friends says," I want to be a scientist."
—————————————————————————————————————————————
2.Your brother is overweight and he wants to lose weight.
—————————————————————————————————————————————
3.Your classmate makes a lot of noise.
—————————————————————————————————————————————
4.My father drove at 200 m/ph.
—————————————————————————————————————————————
5.Your sister asks you about the things you like best.
—————————————————————————————————————————————
6.Someone says," I throw rubbish in the street."
—————————————————————————————————————————————
34
Set-book
Answer the following questions:
1.
How did you spend your free time?
—————————————————————————————————————————————
2.How long do you spend writing?
—————————————————————————————————————————————
3.Who won the Nobel prize in physics in 1921?
—————————————————————————————————————————————
4.Where is Ahmad Zuwail from?
—————————————————————————————————————————————
5.How much do people spend their lives sleeping?
—————————————————————————————————————————————
Composition
Write a short paragraph about: Free time : using the following guide words:
(free time – sometimes – problem / important / train – swimming – competition/ swim- an hour – after school/ evening – computer – games/ surf – net/ listen – / play – guitar / help – present)
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
35
Composition
Write a short paragraph about" Ahmad Zuwail" using the following guide words:
( born – Egypt – 1946 / Egyptian scientist / great – mind / married – four children / first – Egypt – United States / a book – called- voyage through time / I’d like to )
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————
Spelling
Circle the mistakes and write them correctly:
1.
Ahmad Zuwail who won the Nopel pryze contributed to the understanding of chemical reection.
—————————————————————————————————————————————
2.
I spind my free time helping my parents in the firm.
————————————————————————————————————————————-
Write the short or long form:
1.TV = ————————————————–
2. it’s = ————————————————
3. US =—————————————————
4. first = ———————————————
Combine the following :
1.compose + er =———————————————-
2. hobby + s =————————————————-
3.die + ed =—————————————————-
4. study + ing =———————————————-
36
Unit (11)

Vocabulary:
Words
Definitions
Meaning
brilliant
excellent.
ممتاز
Steep
a road, hill etc that slopes at a high angle.
شديد
الانحدار
Hill
an area of land that is higher than the land around it.
لت
water pump
a machine for forcing water into or out something.
هايم ةخضم
Lorry
a large vehicle for carrying heavy things.
ةنحاش
operate
to use and control a machine or equipment.
لغشي
Mayor
the person who has been elected to lead the government of a town or city.
عمدة
Reuse
to use something again.
يعيد
استخدام
Recycle
to put used objects or materials through a special process so that they can be used again.
تسي خدم
ثانية
Aside
kept out of the way to be used later.
جانباً
container
an object such as a box or bowl that you use to keep things in.
عبوة
Store
to put things away and keep them until you need them.
محل آبير
Crush
to press something so hard that it breaks or is damaged.
يسحق
tidy up
to make a place look tidy.
يرتب
Source
a thing, place, activity etc that you get something from.
مصدر
renewable
can be continued or renewed for another period of time
يمآن
تجديده
Trap
to prevent something such as gas or water from getting away.
خف
37
Coal
a hard black mineral which is dug out of the ground .
فحم
deposit
an amount or layer of a substance that gradually develops in a particular place.
ترسبات
Turbine
an engineer or motor in which the pressure of liquid or gas moves a special wheel around.
توربين
windmill
a building or structure with parts that turn in the wind to produce power.
ةنطاحو
pipeline
a line of connecting pipes.
انابيب نفط
Language Exercises:
Choose the correct answer form a, b or c:
1.A: Messi scored three goals yesterday.
B: He is a …………………………………………………player. He is the best.
a) bad b) brilliant c) weak
2- A: We do not want these tools now. But Maybe later.
B: You can …………………………………………………them in the garage.
a) burn b) sell c) store
3- A: How can water move higher?
B: They use …………………………………………………to lift water.
a) water pump b) water tank c) water shower
4- A: Water is important for our life.
B: It is the …………………………………………………of life.
a) end b) game c) source
5- A: Can you see the snow on top of that …………………………………………………
B: Yes, it is very high.
a) hill b) river c) valley
38
2- Complete the following sentences with words from the list bellow:
(pipeline – container – turbine – coal – reuse – steep)
1. A: Why do you keep these empty boxes?
B: I can …………………………………………………them in the future.
2.A: They put a new …………………………………………………near the river.
B: Good. It will produce more electricity.
3.A: How can you **** the food without gas?
B: I will use …………………………………………………with wood and matches.
4.A: They move petrol using ………………………………………………….
B: I think it is faster than oil tankers.
5.A: Where will you keep all of these equipment?
B: I will use a big ………………………………………………….
3- Match the following words with their definitions:
1- steep ( ) to make a place look tidy.
2- lorry ( ) kept out of the way to be used later.
3- operate ( ) to prevent something such as gas or water from getting away.
4- mayor ( ) to use and control a machine or equipment.
5- recycle ( ) to prevent something such as gas or water from getting away.
6- aside ( ) a large vehicle for carrying heavy things.
7- crush ( ) the person who has been elected to lead the government of a town.
8- tidy up ( ) can be continued or renewed for another period of time
9- renewable( ) to press something so hard that it breaks or is damaged.
10- trap ( ) to put used objects or through a special process to be used.
39
Grammatical Focus
The First conditional:
Form
If + (Present Simple) , (Future)
He / she / it (verb + s) (will + infinitive)
Examples
1-
If you study hard, you will get high marks.
2-
If he plays well, he will win.
3-
If they sleep early, they will wake up early.
4-
If she eats too much, she will be fat.
Notes:
We can change the arrangement of the sentence like this:

If she eats too much, she will be fat.

She will be fat if she eats too much.
40
Language Exercises:
Find the mistakes and correct them:
1-
If you run for a long time, you (be) tired.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
2-
If they eat good food, they ( keep) healthy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
3-
She will stay up if she (drink) a lot of tea.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
4-
My father( buy) me a computer if I get full marks.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
5-
If Ali (want) to go, I will go with him.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
6-
If the rain (be) heavy outside, we will stay at home.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
7-
My mother( come) to the school party if it is early.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
8-
If he (try) to have some speed, he will win the race.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
Talking about the future:
Examples: to be (am, are, is) + going to + infinitive
1-
I am going to finish my homework after this lesson.
2-
He is going to study English this evening.
3-
They are going to visit their uncle tonight.
4-
We are having our lunch after school.
41
Unit (12)
Vocabulary
Words
Definitions
Meaning
weather
the temperature and other conditions such as sun, rain and wind.
الطقس
Snowy
with a lot of snow.
جلثم
Cloudy
a cloudy sky or day is dark because there are lot of clouds.
غائم
Rainy
a rainy period of time is one when it rains a lot.
ممطر
Sunny
having a lot of light from the sun.
مشمس
Stormy
with strong winds, heavy rain and dark clouds.
عاصف
Degree
unit in any of various scales of temperature, intensity or hardness.
درجة
thermometer
a piece of equipment that measures the temperature of the air, of your body etc.
ترمومتر
Rise
to increase in number, amount or value.
يرتفع
Predict
say or estimate that a thing will happen in the future or will be a sequence.
أبنتي
turn into
to become something different.
يتحول
pollution
the process of making air, water, soil etc dirty and not suitable for people to use.
تلوث
Polar
close to or relating to the North Pole or the South Pole.
ىبقط
ice cap
an area of thick ice that permanently covers the North and South Pole.
ةيجلث منطقة
sea level
the average height of the sea, used as a standard for measuring other heights.
مستوى
البحر
Flood
a very large amount of water that covers an area that is usually dry.
فيضان
42
environment
the air, water and land on Earth, which can be harmed by man’s activities.
البيئة
Well
a deep hole in the ground from which people can take water.
بئر
Coast
the area where the land meets the sea.
لحاس
Glacier
a large mass of ice which moves slowly down a mountain valley.
Robot
a machine that can move or do some of the work as a person.
يلانسان ا
command
an instruction to a person or a computer to do something.
امر
Obey
to do what someone in authority tells you to do, or what a law or rules says you must do.
يطيع
e-book
electronic book: a book that you read on a computer screen, and that is not painted.
آتاب
الآتروني
download
to move information or programs from a computer network to a small computer.
لمحي
Useful
helping you to get or do what you want.
مفيد
Tiny
extremely small.
virtual reality
an environment produced by a computer that looks and seems real.
Language Exercises:
Choose the correct answer form a, b or c:
1.A: What is the ……………. like in Kuwait?
B: It is very hot and humid.
a) food b) weather c) flag
43
2- A: I do not have the program.
B: You can ………………. it from the internet.
a) use b) give c) download
3- A: The baby is too hot and I don’t know what to do.
B: You can use the …………………….. to know his temperature first.
a) fridge b) telescope c) thermometer
4- A: The rain was too heavy yesterday.
B: It would make a ………………. .
a) flood b) desert c) well
5- A: It is very hot today.
B: The temperature will ………….. tomorrow also.
a) reduce b) turn c) rise
6- A: How can we spend our holiday?
B: We can do many ………………. things that will help us.
a) useful b) silly c) bad
7- A: I think it will rain heavily.
B: Yes. The sky is very ……………… .
a) dusty b) snowy c) cloudy
8- A: Al Khiran has a long …………….. .
B: It is directly on the Arabian Gulf.
a) coast b) river c) hill
44
2- Complete the following sentences with words from the list bellow:
(snowy – degrees – environment – well – obey – robot – turn into – pollution – tiny)
1- A: Some people throw their rubbish in the river.
B: They may destroy the ………………………………………………….
2- A: You must …………………………………………………your parents.
B: This is a very important matter.
3- A: It is difficult to find water in the desert.
B: People have to dig a ………………………………………………….
4- A: The winter in Canada is too cold.
B: It is …………………………………………………most of the season.
5- A: What is the temperature today?
B: It is about twenty five ………………………………………………….
6- A: Factories and cars produce a lot of gases.
B: This helps to rise the amount of ………………………………………………….
7- A: It is zero degree today.
B: I think all the water will …………………………………………………snow.
8- A: Doctors will send …………………………………………………machines into the body in the future.
B: this will make their work more easier.
3- Match the following words with their definitions:
1- ice cap ( ) an instruction to a person or a computer to do something.
2- stormy ( ) an environment produced by a computer that looks and seems real.
3- predict ( ) a large mass of ice which moves slowly down a mountain valley.
4- sea level ( ) close to or relating to the North Pole or the South Pole.
5- command( ) an area of thick ice that permanently covers the North and South Pole.
6- robot ( ) a rainy period of time is one when it rains a lot.
7- e-book ( ) having a lot of light from the sun.
8- virtual reality( ) the average height of the sea, used as a standard for measuring.
9- glacier ( ) with strong winds, heavy rain and dark clouds.
45
10- rainy( ) electronic book: a book you read on a computer screen, and that is not painted.
11- polar( ) say or estimate that a thing will happen in the future or will be a sequence.
12- sunny( ) a machine that can move or do some of the work as a person.
Grammatical Focus
– Expressing the Future:
will + infinitive
Examples:
1-
They will travel to Dubai next week.
2-
I will buy a new car.
3-
She will stay in Kuwait for three days.
Negative:
will + not + infinitive
Examples:
1-
They will not travel to Dubai next week.
2-
I will not buy a new car.
Note:
will + not won’t

Modal Verbs:
may will could + infinitive
Examples:
1-
The sea level may go up by two meters. (possible)
2-
More green regions could become deserts. (certain)
46
3-
People will travel in flying cars.
Note:

We use the modals to express either certainty or possibility.

Predicting the future:
– We use expressions like:
I think there will …………………………………………………
I think it will …………………………………………………
It may …………………………………………………
Examples:
1-
I think there will be a lot more cars in the future.
2-
There are a lot of clouds. It may rain heavily.
3-
Rain becomes rare in some places. More regions could become deserts.
Language Exercises:
1-
Do as shown in brackets:
1- Ali will visit Muscat next holiday. (Negative)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
2- Hamad was ill. He came to school. (Join)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
3- In the future, people ……………….. by spaceships. (Complete)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
4- They will build a new school next summer. (Ask a question)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
5- Badr studied hard. He got the full marks. (Use: so)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………
47
2-
Choose the correct answer from a, b or c:
1- A: The weather is dusty outside.
B: I think there …………………………………………………many car accidents.
a) be b) will be c) been
2- A: Ali wants to finish his project …………………………………………………he uses the computer.
B: It is useful for him.
a) but b) or c) so
3- A: Today is my birthday. Will you come?
B: I am not sure, I am busy so I …………………………………………………come.
a) may b) must c) have to
4- A: Don’t go fishing today.
B: The sea level may …………………………………………………up by three meters.
a) gone b) went c) go
5- A: There are a lot of trees …………………………………………………they are not green.
B: Because there was little rain this winter.
a) but b) or c) so
3- Use the following words to join each pair of sentences:
(so – but – and)
1-
The weather is sunny. We can go in a picnic.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
2-
We were late. We caught the bus.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
3-
Robots will be very intelligent. They will be like people.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
4-
Cars will be faster. They will be more dangerous.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
5-
I like reading. I go to the library every Monday.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
48
Composition
Write a paragraph of eight sentences about "The future world", you may use the following guiding words:
(life – change – be – easy – comfortable – study – the internet – read – e-books – drive – fast – cars – robots – be – everywhere – doctors – tiny – machines – operate – virtual reality – live – skyscrapers).
The future world
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
Write a paragraph of eight sentences about "The weather in Kuwait", you may use the following guiding words:
(Kuwait – be – hot – sometimes – rain – winter – be – dry – humid – summer – wear – different clothes – go – resorts – warm – go – camping – temperature – rise – people travel abroad)
The weather in Kuwait
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
49
Language Functions
1- Match the following utterances with their responses:
1- It is very cold outside. ( ) He may lose the match.
2- It is raining all the day. ( ) Desert plants won’t grow.
3- Ali plays in a bad way. ( ) Wear heavy clothes.
4- The rain is rare this year. ( ) Roads will be full of water and mud.
( ) You should eat healthy food.
1- Write the short or long forms:
1- won’t = …………………………………………………
2- the U.S.A. = …………………………………………………
3- I would like = …………………………………………………
4- are not = …………………………………………………
2- Combine the following:
1- change + ing = …………………………………………………
2- dry + er = …………………………………………………
3- sun + y = …………………………………………………
4- big + est = …………………………………………………
3-
Circle the mistakes and correct them:
1-
You can downlood files from the Internet or you can read e-boak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………2- Pollation will destroy the environment.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………3- The weether is sonny most of the year in Kuwait.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
50
Grade Seven First Period /Second Term P2 March 2009
Composition (15marks)
Write a short paragraph " 6 – 8 sentences about " shopping in Kuwait"
These guide words can help you:
Tourists – visit – Kuwait – every year – February – sales –famous – stores – malls – Souq Sharq – Avenuies – prices – low – win prizes – save money – nice time – like shopping )
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
Spelling 12 marks )
A: circle the mistakes and write them correctly: 4 x1 =4
I accepted my friend’s invetasion to visit an amazing mesaleum in India.
—————————————————————————————————————————–
To falm the Alhambra palice, you need a big camera.
—————————————————————————————————————————–
B: write the short or long form:
1.
must +not=——————————-
2.
won’t = ————————————
3.
TV= —————————————–
4.
twentieth=——————————-
C: combine the following: 4×1= 4
5.
die +ed=————————————–
6.
issue +s=————————————-
7.
come +ing =——————————–
8.
care + ful=———————————
51
Reading comprehension(15 marks)
Read the following passage then answer the questions below:
I am Ali and I am from Kuwait. My happiest day is the national Day. It is on the 25th February. On the National Day, people feel happy and proud. They don’t go to work and students have no school that day. Boys and girls, young and old like to wear new clothes, carry flags and sing for Kuwait happily.Kuwait makes a shopping festival and many tourists come to Kuwait to enjoy shopping at low prices. You can buy many goods for their half prices.
On the National Day my father takes us to our camp in the desert. It is in Khiran, about kilometers from Mishref. We usually go by our big car. It takes about 60 minutes. We enjoy the fresh air, the yellow colour of the desert and we **** delicious food.
A: From a, b or c choose the correct answer(3×2=6 marks)
1.
On the National Day, people wear their new clothes and ————————-Flags.
a. invent b. carry c. solve
2. Many shopping centres make ———————————-during the festival.
a. sales b. seas c. machines
3. People sing for Kuwait ———————————-
a. angrily b. happily c. heavily
B: Tick ( ) or (x)
4. Ali goes to school on the National Day. ( )
5. The National Day comes in summer. ( )
6. Visitors can buy goods at high prices. ( )
C: Answer the following questions( 3×2 = 6 m)
7. What do young people like doing on the National Day?
—————————————————————————————————————————–
8. How long does it takes to go to Khiran by car?
—————————————————————————————————————————–
9. Why does the family like camping?
—————————————————————————————————————————–
52
Handwriting and Punctuation(8 m )
A: Copy the following in good cursive handwriting (2×2= 4m)
1.
People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
—————————————————————————————————————————–
2.
Too much sugar is bad for your teeth.
—————————————————————————————————————————–
B: Punctuate the following (4×1= 4 m )
why didn’t fahd come to the party last Monday
—————————————————————————————————————————–
Grade Seven First Period/Second Term P1 March 2009
Languages exercises
Vocabulary (16m)
A: From a, b or c choose the correct answer(4×2=8m)
1.A: Leonard da vinci painted the Mona Liza.
B: ———————————- the most famous painting in 1504.
a. unlikely b. probably c. unluckily
2.A: The latest ———————————- of this magazine is very wonderful
B: The next will be the best.
a. flight b. engine c, issue
3.A: Oh, my uncle our ball ———————————-in this tree.
B: Ok, I will return it to you soon.
a. stuck b. took c. spent
4.A: The ———————————-student can’t give high marks in the exams.
B: Right. Because he doesn’t study hard.
a. active b. lazy c. clever
B: Match the following words to their definitions(4×2=8m)
5. declare ( ) a written request to someone, inviting him to do something.
6. invitation( ) fairly or very, but not extremely.
7. quite ( ) to stay officially and publicly that something is true.
8. familiar ( ) a sort of food.
( ) someone or something that is well-known to you and easy to recognize.
Structure
C: from a, b or c choose the correct answer (4×1= 4 m)
9.A: When were you born?
B: I ———————————-born in 1997.
53
a. am b. were c. was
10.A: My brother didn’t ———————————-eat meat but now he does.
B: It’s my delicious meal.
a. used to b. use to c, use
11.A: If you don’t work hard, you ———————————-earn a lot of money.
B: You are right.
a. won’t b. will c. can
12.A: Did you ride a horse?
B: No, I ———————————-.
a. did b. don’t c. didn’t
D: Do as shown between brackets: ( 3×2= 6 m)
13.
The students visited the sports center ( Passive)
————————————————————————————
Ali broke the window yesterday. ( Make negative ) ————————————————————————————
14.
I stayed in London for one week. ( Make question )
————————————————————————————
Language functions(14m)
E: Match the following utterances with their responses: ( 4×2= 8m)
16. Where shall we go this weekend? ( ) What a great athlete!
17. He has scored three goals. ( ) Here you are.
18. I am sorry, sir. ( ) It works slowly.
19. I’d like to have a packet of salt, please.( ) Don’t worry.
( ) Let’s visit our uncle.
F: write what you would say in the following situations: (3×2= 6 m)
20. You saw an accident on your way to school.
—————————————————————————————————————————–
21. Your brother likes climbing mountains.
—————————————————————————————————————————–
22. I want to get to Kuwait Sheraton.
—————————————————————————————————————————–
54
Set-book (10 m)
G: Answer only FIVE of the following questions (5×2=10m)
23. what are the seven wonders of the world?
—————————————————————————————————————————–
24. What are AlIdrisi’s achievements?
—————————————————————————————————————————–
25. What did muslims introduce to Europe for farming?
—————————————————————————————————————————–
26. What should a marine biologist do?
—————————————————————————————————————————–
27. Mention Three sorts of material we use to make clothes.
—————————————————————————————————————————–
Grade seven Second term/Second Period May 2009
Composition(8m)
Write short e-mail to Rashid (6 – 8 ) sentences telling him about " yours exams " using these guide words:
Thanks – last – e-mail/ exams – month/ difficult – science/ study hard/ marks – top/ parents – presents.
From
To
Subject
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
55
Spelling (5 marks)
A)
Circle the mistakes and write them correctly (6×1=6m)
1.
Wright brothers were invintars. They made the first flogt.
—————————————————————————————————————————–
2.
The scientist will pridect something in the future because of pullotion.
—————————————————————————————————————————–
B)
Make the following combinations = (3x½=1½)
3.
University + s = …………………………
4.
Marry + ed = …………………………
5.
Run + ing = ……………………………
C)
Write the short / long form of the following: ( 3x½ = 1½ )
6.
Shouldn’t = ………………………
7.
Let us = ………………………
8.
8th = …………………………
Reading Comprehension (8 Marks)
Read the following passage and then do as required =
There are four seasons in the year : winter, spring, summer and autumn, in winter, the weather is cold. In some countries it snows and rains heavily. During this time, people wear heavy clothes to protect themselves against cold. Then spring comes. This is my favourite season. In spring, the weather is beautiful. Nature wears new clothes in different colours. Spring is called the season of beauty and love.
Then, it is summer time. The day time is long and the sun becomes hot. Many people prefer summer, and so do I. I like summer because it is the time of holidays. People escape from the hot sun and crowded cities to the cool beaches where they enjoy swimming, sailing and diving. In autumn, it is warm, I believe autumn is a sad season because during autumn, there are no fruit on trees. Leaves fall of trees and become yellow and dry.
A) Mark with a (√ ) if true or an ( x ) if false: ( 2×1=2)
1.Mature wears new clothes in winter. ( )
2. People leave hot cities to the cool beaches in summer. ( )
56
B) Choose the correct answer from a, b or c (3×1=3m)
3. The word " This" refers ———————————-.
a. spring b. autumn c. winter
4. Summer is the time of ———————————–
a. rain b. work c. holidays
5. The best title for the **** is ———————————–
a. Autumn b. Spring c. The four seasons
C: Answer the following questions: ( 3×1 = 3 m)
6. Why do people in some countries wear heavy clothes?
—————————————————————————————————————————————
7. When do leaves of the trees become yellow?
—————————————————————————————————————————————8.What do people do in summer?
—————————————————————————————————————————————
Remedial Exercises Second Term Second Period
Language Exercises
Vocabulary
A) From a, b or c choose the correct answer��4×2=8m)
1.A: Ahmed entered a ———————————–in the newspaper and won a prize.
B: That’s nice.
a. ambition b. competition c. reaction
2.A: We must ———————————–this room before the visitor arrive.
B: Ok. I’ll help you.
a. tidy up b. rise c. trap
3.A: I can’t see the sky clearly.
B: I think it’s a ———————————–day.
a. sunny b. cloudy c. polar
4.A: They say that the ———————————–won’t change for the next few days.
B: We hope so. We like the sunny days.
a. windmill b. thermometer c. weather
B) Match the following words to their definitions:
5. industry ( ) very clever.
6. turn into ( ) out of the way.
7. brilliant ( ) making things in factories.
8. aside ( ) to become something different.
57
Structure
C)from a, b or c choose the correct answer:
9. A: What’s your plan for the next week?
B: I ———————————–visit my uncle in Dubai.
a. is going to b. am going to c. was going to
10.A:If it rains, we ———————————–go to the beach.
B: I don’t wish that.
a. doesn’t b. won’t c. didn’t
11. A: Your mother can speak six languages, ———————————–?
B: Yes, of course.
a. doesn’t she b. didn’t she c. can’t she
12. A: Ali and Badr ———————————–do some extra assignment as a punishment yesterday.
B: I think they made a big mistake.
a. has to b. have to c. had to
D) Do as shown in brackets (3×2=6m)
13.A: My father is going to buy about next month. (Ask question)
—————————————————————————————————————————————
14. We are going to build a new house next year. ( Negative)
—————————————————————————————————————————————
15. If Omar ( go ) to school, he’ll learn English. ( Correct )
—————————————————————————————————————————————
Language Function
E)Match the following utterances with responses : ( 4×2= 8m)
16. Why don’t we clean our class? ( ) Yes, I agree with you.
17. I’ve just got my new car. ( ) Great. Let’s begin now.
18. I watch TV five hours a day. ( ) Be careful while driving.
19. Fruit is good for health. ( ) But it’s bad for your eyes.
F)Write what you would say in the following situations:
20. You saw something smoking in the petrol station.
—————————————————————————————————————————————
21. You broke your friend’s glasses.
—————————————————————————————————————————————
22. You friend says," We should keep our environment clean."
—————————————————————————————————————————————
58
Set-book
G) Answer these questions:
23. How can you help your parents at home?
—————————————————————————————————————————————
24.What did Ahmed Zuwail win a Nobel prize for?
—————————————————————————————————————————————25.What is coal made of?
—————————————————————————————————————————————
26. Mention three kinds of non-renewable energy?
—————————————————————————————————————————————27.How can people stop global warning?
—————————————————————————————————————————————
28. What is the weather like in summer?
—————————————————————————————————————————————
Composition
Write a short paragraph of about 6 – 8 sentences about "Natural gas" by using the following guide wordsخليجية natural gas – non-renewable – energy – find – above – deposits – pipelines – transport – source – places – turn into – liquid – store – tanks – fuel – lorries – buses )
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Spelling (12 m )
A)
Circle the mistakes and write them correctly: (4×1=4m)
1.
Zuwail has a brilliant mind so he won a Nobel prize.
———————————————————————————————————————————–Each citizen should keep the environment clean and healthy.
———————————————————————————————————————————-
59
B)
Write the short form or long form (4×1= 4m)
1. April = ———————————– 3. He had =———————————–
2. wont’=———————————– 4. I’ve =———————————–
C) Combine the following:
1. travel + er = ———————————– 3. industry +s= ———————————
2. stop+ed =———————————– 4. peace +ful= ———————————
60
Reading Comprehension
Read the following passage then answer the questions below:
On my way back home from school last Wednesday, I heard somebody calling loudly Mr. Ali, Mr. Ali. I stopped my car and looked towards the direction of the voice. He was a young man. He said ,"I’m Khalid, one of your students. Don’t you remember me?" I remembered him at once. He was one of the best students at our school. He always liked English the subject I teach. He studies now at the faculty of medicine. Khalid always believed that respecting teachers and carrying out their advice are the best way towards success. I agree with him. If you respect your teachers and listen to advice and study hard, you will be a good person who can help his country.
A: Choose the correct answer from a, b or c ( 3×2= 6m)
1.The best title for the passage is —————————————————
a. Respecting teachers b. The medicine c. My country
2. The underlined word" him" refers to —————————————————
a. Mr. Ali b. Mr. Khalid c. English teacher
3. The word" believed " means —————————————————
a. thought b. hated c. listened
61
B: Tick (√ ) or ( x )
4. Students must respect their teachers ( )
5. Mr. Ali studies at the faculty of medicine. ( )
6. Khalied has always been a lazy student at school. ( )
C: Answer the following questions:
7. How does Mr. Ali go to work ?
————————————————————————————————————————————————————————–
8.Where does Khalid study now?
————————————————————————————————————————————————————————–
Handwriting & Punctuation
Copy the following in good cursive handwriting ( 2×2= 4 m)
1.All students must keep their country clean and beautiful.
————————————————————————————————————————————————————————–
2.Always keep a First-aid kit in your car.
————————————————————————————————————————————————————————-
Punctuate the following (4×1=4m)
a robot is a wonderful machine isnt it
————————————————————————————————————————————————————————-
62
Grade Seven End Of Second Term Exam
Language Exercises
I- Vocabulary
A) From a, b or c choose the correct answer: ( 4×2= 8 m)
1.A: Hammad gave me an ———————————–to his birthday party.
B: Me. Too.
a. issue b. industry c. invitation
2.A: Where are you going to ———————————–your summer holiday?
B: I am going to Turkey with my brother.
a. reuse b. trap c. spend
3.A: Robots are ———————————–machines.
B: They may drive cars in the future.
a. useful b. non-renewable c. stormy
4.A: We always ———————————–our rooms when we get up.
B: That’s wonderful.
a. obey b. tidy up c. throw
B) Match the following words to their definitions: (
5. Palace ( ) to press something hard so it is broken.
6. crush ( ) fairly or very, but extremely.
7. medieval( ) having a lot of lights from the sun.
8. quite ( ) connected with the middle ages.
( ) a large house for a king or a queen.
Structure
C) From a, b or c choose the correct answer(4×1= 4m)
9.A: ———————————–car is yours. Omar?
B: The black one.
a. who b. whom c. which
10. A: Did you play volleyball yesterday?
B: No, I ———————————–
a. don’t b. didn’t c. doesn’t
11. A: My brother ———————————–a new laptop last week.
B: Did you play games on it?
a. buy b. will buy c. bought
12.A: She was very ill———————————–she didn’t go to school.
a. so b. but c. because
63
D) Do as shown in brackets:
13. We did a really interesting project. (Negative )
—————————————————————————————————————————————
14.If my mother ( **** ) dinner, I’ll lay the table. (Correct )
—————————————————————————————————————————————
15. I travelled to Canada for studying. (Ask a question )
—————————————————————————————————————————————
Language function
E) Match the following utterances with their responses ( 4×2= 8 m)
16. Look! There are many clouds ( ) I prefer coffee.
17. Do you like tea or coffee? ( ) Two months only
18. We shouldn’t keep our country clean. ( ) Perhaps, it will rain.
19. How long did Ali stay in Italy? ( ) I don’t agree with you.
( ) Two kilos.
F) Write what you would say in the following situations:
20. Your friend likes very loud music.
—————————————————————————————————————————————
21. Your sister has got award.
—————————————————————————————————————————————
22. You saw someone feeding animals in the zoo.
—————————————————————————————————————————————
Set-book
G) Answer the only (FIVE) questions (5×2= 10m)
23. What did gladiators do in ancient Raman Empire?
—————————————————————————————
24. When does often a marine biologist work?
—————————————————————————————
25. What did Shirin Ebadi win a Nobel prize for?
—————————————————————————————
26. What are the two kinds of energy?
—————————————————————————————
27. How can we save our planet from Pollution?
—————————————————————————————
28. Who looks after the animals in the zoo?
—————————————————————————————
هذا لقيته من النت : منقول من مدونة أخرى :
ختبار نهاية الفترة الرابعة
وزارة التربية
المجال : اللغة الإنجليزية
منطقة حولي التعليمية
الصف السابع
التوجيه الفني للغة الانجليزية
الاختبار في ( ثلاث صفحات )
الزمن : ساعتان
الورقة الاولى (35 درجة ) : المفردات – التراكيب الاتصالية – الوظائف اللغوية – أسئلة الكتاب الصفحة الاولى

Paper One (35m)
Language Exercises
I-Vocabulary (8Marks)
A) Choose the correct answer from a, b &c: (5x½=2 ½m)
1. A: How is the gas transported, dad?
B: By pipelines dear.
a. robots b. lorries c. pipelines
2. A: How did you spend your summer vacation?
B: I visited the USA.
a. design b. contribute c. spend
3. A: What do you think about this black jacket?
B: I prefer the golden one.
a. brilliant b. golden c. cloudy
4. A: Where does the king live?
B: In a an palaces , of course.
a. engine b. glacier c. palace
5. A: What should I do with all these papers?
B: You can reuse them.
a. reuse b. turn into c. obey.
================================================== ==============
B) Fill in the spaces with words from the list (5x½=2 ½m)
invitation–park ranger –medieval –predict –peaceful – electric
6. A: When did the Umayyad dynasty live in Spain?
B: They lived in the medieval period.
7. A: I’ve got an invitation for Sara’s birthday.
B: That’s wonderful!
8. A: Where does the park ranger work?
B: He works in the national parks.
9. A: Scientists predict that the weather will be dry.
B: It will be hot, too.
10. A: What’s the musical instrument do you play?
B: I play the electric guitar.
================================================== ==============
C) Match the words with their definitions (3×1=3m)
11. Composer (13) A hill the slopes at a high angle .
12. Earn (—) an instruction.
13. Steep (12) to receive an amount of money.
(11) someone who writes music
الورقة الاولى (35 درجة ) : المفردات – التراكيب الاتصالية – الوظائف اللغوية – أسئلة الكتاب الصفحة الثانية
II. Communicative Structure (7Marks)
A) Choose the correct answer from a,b&c (4×1=4m)
14. A: How do you go to school daily?
B: By the bus.
a. Who b. How c. Why
15. A: I’m keen on playing football.
B: I like playing basketball.
a. at b. by c. on
16. A: I like Maha. She is nice with all of us.
B: I agree with you. She is the best person in the group .
a. better b. best c. good
17. A: How many students are there in the class?
B: 25 students.
a. much b. more c. many
================================================== ==============
B) Do as shown between brackets (3×1=3m)
18. Lina usually (go) to the club to play tennis. (Correct the verb )
Lina usually goes to the club to play tennis.
19. My father and my mother are listening to the news now. (Form a question)
What are your father and mother doing now ?
20. Sami found the keys in his pocket last evening. ( Negate the sentence )
Sami didn’t find the keys in his pocket last evening .
Any reasonable Answers
================================================== ==============
III. Language Function ( 10 Marks )

A) Match the utterances with their reactions (5×1=5m)

21. I have a toothache (24) Good luck.
22. Would you come to my party? (23) What a great idea!
23. Let’s go to the cinema (—) Here you are.
24. I have an exam tomorrow. (21) You must go to the dentist.
25. I brought you a cake. (22) Of course. I’ll be there.
( 25 ) Thank you. I don’t like sweets.
================================================== ==============
B) Complete the following dialogue : (2×1=2m)
26. A: I feel sick ?
B: You could go to the doctor.
27. A: English is spoken everywhere nowadays.
B: That’s right. I agree with you.
Any reasonable Answers
الورقة الاولى (35 درجة ) : المفردات – التراكيب الاتصالية – الوظائف اللغوية – أسئلة الكتاب الصفحة الثالثة

C) Write what you would say in the following situations (3×1=3m)
28 . A man is smoking in a hospital .
Smoking is not allowed at hospitals .
29. Your neighbours always fight.
You must stop fighting. It’s a bad behavior.
30. What do you think of travelling .
In my opinion, it’s sometimes useful. People may travel to relax or for studying.
Any reasonable Answers
================================================== ==============
IV. Set Book (10 Marks )
Answer five (5) only of the following questions (5×2=10m):

31. Mention the kinds of the energy.
1. Renewable 2. Non-renewable

32. Why is Shirin Ebadi very famous?
Because she is the first female judge in Iran.

33. What does the marine biologist do?
He studies the marine plants and animals.

34. Where did the Arab mathematicians bring the numbers from ?
They brought the numbers from India.

35. Why is astronomy an important science ?
It is so important because people need to know about weather, stars , planets ….. .

36. What is your ambition ?
Pupils own Answers .

37. Why do people surf the net ?
They surf the net because it is a source of information and it ‘s a quick way to do the job.
موفقين جميعا
Any reasonable Answers
وهذا بعد :

Set book – unit 7
1- Where was AI – Idrisi born?
He was born in the North African city of Ceuta .

2- Where was Leonardo Davinci from?
He was from Italy.

3- What did he invent?
He invented a flying machine.

4- Name some of the new seven wonders?
Taj Mahal, chichen Itza, Christ Redeemer, Colosseum, Machu Picchu, Petra and the Great Wall of China.

5- What did the Wright brothers invent?
They invented the first plane.

Set book unit 8
1.What’s a wild life reserve?
It is an area where wild animals and birds can live free and safe.

2.What is Jerash? Where is it ?
It’s an ancient city in Jordan.

3.How was life like in old Jerash ?
They went to the theatre to see the gladiators, they had public baths, and they used simple furniture.

4.What’s astronomy?
It is the study of stars and planets, or it is the scientific study of the space.

5.What’s philosophy?
It’s the study of ideas and the meaning of existence.

6. What improvements did Arabs introduce to Europe?
a- they improved astronomy b- musical instruments
c- new farming techniques d- the Arabic numbers

7. Why was Cordoba a very important city?
It had a great library with 500000 manu******s.

8. Mention two musical instruments that were introduced to Europe by the Arabs?
a- the oud b- the flute

9. Who is Galilei Galileo ?
He is a famous Italian physicist and astronomer.

10. Mention two ways that were used for telling time in the past?
a- the water clock b- the sundial c- the hour glass.

SET BOOK – UNIT 9
1. How could people earn their living?
They earn their living by working hard.
2. What does a zookeeper do?
He should understand the animals and their behavior.
3. Where does a park ranger work?
He works in national parks.
4. What does a park ranger wear?
He wears a uniform.
5. Mention two things does a biologist study?
He studies marine plants and animals.
6. What should you do before traveling?
I should label the luggage carefully.
I shouldn’t forget or lose the passport. I should wear comfortable clothes.
SET BOOK unit 10
1. What would you Iike to be in the future?
I’d like to be ( a doctor) in the future.
2. What are your interests and hobbies?
(students’ own answers)
3. How do you spend your free time?
I spend my free time in ( reading stories)
4. What is your ambition?
I’d like to become ( a scientist)
5. Name some industries are done in Kuwait?
Oil industry – food industry – music industry

6. How should the judge be?
A judge should be fair.
7. How could you be a good citizen?
I should respect the law and do all my duties.
8. Why do special people get The Noble Prize?
They have great minds.
Set book unit 11
1. What’s a water pump?
It’s a machine used for taking water up from a river.

2. Which material can we recycle and reuse?
Tin containers, plastics and paper.

3. How is coal usually formed?
It is made of very old trees.

4. Where is coal usually found?
It’s usually found under the ground.

5. Why is coal important?
Because it can be used to provide heating and electricity.

6. What’s oil made of ?
It’s made of tiny pieces of very old dead animals and plants.

7. Where is oil found?
It is found deep under the ground.

8. What are the main kinds of energy?
Renewable and nonrenewable.

9. What’s a renewable source of energy?
Give example.
It is a source of energy that can be used again and again, like the sun, the wind and the flowing water.

10. What’s a non-renewable source of energy?
It’s a source of energy that’s limited or has an end.

11. Which source of energy is better? Why?
The renewable sources of energy are better because they are free. They don’t damage the air.

12. When is gas usually found?
It is usually found above the deposits of oil.

13. How can we make use of the natural gas?
We can transport it in pipelines. We can turn it into liquid and store it.

14. How can we make use of the wind power?
We can use it in windmills to make electricity.

15. How can we get energy from the sun?
We use special big mirrors that collect it during the day.

16. How is gas transported to other countries?
Gas is transported to other countries by pipelines.
17. How can we produce electricity from water?
We can produce electricity from water by using turbines.

SET BOOK unit 12
1. What’s the weather like in Kuwait in summer?
It is usually hot, dry and humid.

2. Mention two problems that affect our Earth nowadays?
a- Global warming b- pollution

3. How can we measure the temperature?
We can measure the temperature by using a thermometer.

4. Mention two problems that may happen because of the climate change?
a-Forest fire b- floods
5. What may happen to glaciers and ice caps in 100 years from now?
They will melt and turn into water.
6. What are the main causes of environmental pollution?
The smoke from vehicles and factories.
7. How will house work be done in future?
The house work will be done in future by robots.
8. How can we save the environment?
a- By setting laws to stop cutting down forests
b- By recycling
9. How is the mobile useful?
a- We can carry them wherever we go b- We can send messages and also take photos
10. How is a compact disk ( CD ) useful?
We can store a lot of information on it.
واسمحي لي بعد كم يوم راح أنقل الموضوع للقسم الفرعي المختص قسم المراجعات والتلاخيص
لبى قلبج مشرفتنا مشكوره ماقصرتي جزاج الله خير وعسى الله يوفقج انشالله
خليجيةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميمونيه مملوحه خليجية
لبى قلبج مشرفتنا مشكوره ماقصرتي جزاج الله خير وعسى الله يوفقج انشالله
خليجية

العفو خليجية
ابييييي علاج

خليجيةالسلام عليكم انا عضوة جديدة . صارلي اليوم شي حطمني وقلت لازم اطلع اللي بقلبي لناس يفهموني لاني 9 سنين متزوجة او ولا مرة طلعت همي لاحد اسمحولي اقول لكم سالفتي باول سنة دريت ان زوجي عندة نقص شديد بعدد (عزكم الله) الحيوانات المنوية. بالسنة الثانية قال لي دكتور حازم الرميح روحي سوي بالخاص لان الدور عندنا يطول ودزني على عاصم الحاروني بالهادي سويت حقن مجهري وفشلت وبعدها بسنتين وصل دوري يالحكومة والحمدلله الله رزقني باحلى بنية بنتي جنى والعام بالتحديد برمضان اللي طاف سويت عملية ثانية عند فوزية القطان والحمدلله نجحت العملية ولكن بالشهر الثالث الله ما قسم وتوفى الجنين.وبشهر 5 2009صار دوري بالصباح وسوولي كان العلاج وايد متعب والحمدلله طلعو 16 بويضة وكلهم انقسموا ردولي 3 واللي يحر كانت الدكتورة رائدة تدرب دكتورة منيرة العدواني على ترجيع الاجنة وتقولها اللي تسوينة غلط راح يقتل الاجنة. ولما خلصت قلت لها شلون على حفظ الاجنة شان تقولي بكل برود الدوا توة خلص راح نعدمهم وفشلت العملية ورحت احط دور قعد معانا دكنور حازم شان يقولي انا ماراح احطلكم دور الحين انتي توك صغيرة واحسن لك تسوينة بخاص وراح احولكم لجنة على حساب وزارة الصحة وانا رئيس اللجنة وراح اوافق لكم.والموعد كان بعد3 شهور الاسبوع اللي طاف كان موعدي واليوم النتيجة اللي يذبح بالموضوع انة بكل برود كاتب يرفض لتوافر العلاج داخل وزارة الصحة. تكفون شقول شسوي اهوا دازني ويرفض كتابي والله ضاقت فيني الوسيعة حسبي الله ونعم الوكيل فيه.آسفه ادري وايد طولت بس والله 9 سنين وانا اقول مايصير اتكلم بهالموضوع واصلا محد راح يفهم هالحرة الا الناس اللي مبتلين بهالابتلاء مثلي.محد يعرف علاج لهالمرض ساعدوني الله يجزاكم خيرخليجية
حبيبتي الله يرزقج بالولد الصالح انشالله

ليش ما فكرتي تروحين بره تسوين هالعمليه

انا وايد اسمع عن نفس هالعمليات بره

وترا دكتوره ليلى اشكناني اخصائيه بهالسوالف

يعني تخصصها التلقيح والحقن المجهري روحي راجعي عندها

يمكن تفيدج
الله يرزقج الذريه الصالحه ياااااااااااااارب

مالج الا الدعاء و رب العالمين و انشالله تيبين توم صبيان خليجية
مشكورين الله يجزاكم خير . ما اقدر اروح برة لاني ماقدر اخلي بنتي واسافر وصعبة آخذها معاي.الله يرزقج بالضنا الثاني والثالث والرابع

مالج الا الدعاء او طيبه كلينك يمدحووووونها لانه مرت عمي بعد تسع سنين رزقها الله تعالجت عند طيبه خليجية
حبيبتي بعطيج على الخاص رقم دكتور أعشاب اسمه خالد الطيب آنا زوجي كان فيه ضعف شديد نفس زوججالله يرزقج ياحبيبتي ويعوضج خير يا اختي

حسبي الله ونعمه الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يسخرلج من يساعدج
ويرزقج بالذريه الصالحهليش عاد رفضااج

استغفرالله هو ماراح يدفع شي من جيبه خليجية

الله يرزقج يارب ولا منتهم
الله يرزقج يارب وبنصحج نصيحه انج تسوين لج برنامج بس للصدقات يعني تصدقين كل يوم وخلي عندج يقين برب العااالمين وانه ما راح ينساج ودايم فائلي نفسج وفكري ايجابيا وراح ترتاحين……مشكورين حبايبي الله يريحكم مثل ما ريحتوني.ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيلماحبيت اطلع ومااعلق الله يرزقجروحي وكلميه مره ثانيه
قولي له انتى وعدتني وعطيتني كلمه ليش اخلفت فيها

واذا حالتج الماديه تسمح الافضل روحي للخاص وحاولي مره ثانيه مع الدكتوره فوزيه او عندج دكتوره معصومه مخصيد شاطره بهذى السوالف
الله يفرح قلبج يارب بس انتي ليش تضيعين وقتج مع الحكومة روحي الخاص واذا ما نجحت مرة بتنجح المرة الي بعدها حاولي وتوكلي على الله وادعي واستغفري ربج ما يردج
والله يرزقج ياربالله يرزقك درزن عيال ان شاء الله
وخلي زوجك ياخذ حبوب من عند زين الاتات اسمهم حبوب البذره
اعتقد العلبه ب 17 او 18
بس لازم يسوي تحليل قبل ياخذهم علشان تعرفون النتيجه
وبعد ماياخذهم لمده شهر يسوي تحليل ثاني علشان تشوفون الفرق
والله يرزقك باخوان لجنىابوج سبونج بوب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خليجية

كيفكم ان شاء الله تمام خليجية

اليوم جايبه لكم موضوع بس انما ايه من جد راح يفش خلقكم بي ابو سروال فنيله
<<<<<<<<<<<<حاسة فيكم الاخت خليجية

نبغىنسويشويةفرفشهفيهذاالقسمونبتعدشويهمالرجلوكيفيةالاهتمامفيه
المهم ما اطوووووووول عليكم خليجية
بـــــــــــســــــــم الـــــــــلـــــــــه

لاحد يقوول طويله وربي تموتون ضحك وتقرونها من جديد بعد <<<<<اي رايكم بالثقه خخخخخ خليجية خليجية

بعض ﭑلرجٱل يمسگۆن ﭑيدي
زۆجٱتہم في ﭑلسۆۆق *nerd* (y)

لآنہم لۆ ترگۆﭑﭑ يدهٱٱ سۆف
تذهب ۆتشتري ﭑلسۆق بٱگملھہ =))

قد يبدۆ ﭑلآمر رۆمٱنسيٱ في
نظرگ لگنہ في ﭑلحقيقہ هۆ تفگير إقتصٱدي =))(y)

معروفه حركاتك يابو سروال وفنيله 😉 =))
⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣

»̶̥

هل تعلم أن (( الأخطبوط )) لديه "4" قلووب ولا يحب إلا نفسه فقط! :O :O

عزيزي الأخطبووط،، اش يقربلك ابوسروال و فانيلة

⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣⌣»̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶-̶̶«̶⌣

اتصلت به ،،

قالت له : " آآه " حبيبي ♥
قالها :. ايش فيك قلبي سلامتك أن شاء الله فيني ولا فيك ! ;خليجية:$({})

…لحظة >:/

لحظة >:/

هذي مو لنا

النسخه السعودية تبع ابو سروال وفانيلة:

اتصلت به ،،

قالت له : " آآه " حبيبي ♥

قالها :يااااالبيه وش لابسه الحين-
———————————————————–

قالت له : عِنَدممآ ارى مِن حولگ أحد آتععب , x_x

قآل : انا لك فارتاحي

اصبروا >:/

آصبروآ >:/

هذي مو لنا :'(

آلنسخه السعوديه .. ?

قالت له : عِنَدممآ ارى مِن حولگ أحد آتععب , x_x

قآل : آحمدي ربي وآسجدي سجود شكر آني آطآلع فيك آصلا 3-|

آخ منك يآبو سروآل وفنيله

———————————————————————————————————————————–

أربع آيات يحفظها الرجل السعودي ابو سروال وفانيله :
1-الرجال قوامون على النساء
2- مثنى وثلاث ورباع
3- ان كيدهن عظيم
4-وقرن في بيوتكن
…وباقي القرآن مادرى عنه =d

هههههههههههههههههآي خليجية
—————————————-

ذهبت انا وزوجي الى البحر كي نعيش وقتأ ممتعآ ورومنسي فقلت له آلبحر جميل ..
فقآل ليس آجمل من وقوفك جانبي ..
اصبروو
هذي مو حقتنآآآ :
النسخه السعوديه
…ذهبت انا وزوجي الى البحر كي نعيش وقتآ ممتعآ ورومنسي فقلت له البحر جميل ..
فقال تغطي بَـِـِسُِ ورانا شباب
:صآمدون صآمدون

——————————————-

تقول: تهاوشت أنا و زوجي زعلت وقمت بسرعه بطلع من الغرفه مسكني من كمي وجلست أقول له: وخر والله ماأسمعك وخر والله ماأقعد..

ويوم إلتفت…

لقيت كمي متعلق بالباب…:

وهو في مكانه ميت من الضحك…

هَّـَـَہْہْـَہْـَہْـَہْہْ

ہْہْـَـَاٌاُاّيَ
=)) ھَھٍھَھٍـ=D ـھَھٍھَھٍٱإيـﮱ=))
ھَھٍھَھٍ(آآآآآخّ =)) بطَنّيَ)ھَھٍھَھٍٱإيـﮱ

——————————————

عزيزتي البنت X_X

بخصوص ﺂنك تقولين ﺂبوسروال وفنيلة

ﺂبوك يلبس بذلت سبونج بوب مثلاً :O:'(=D=))X_X♥
———————————————————————————————————

[عزيزي الشاب الخليجي =D=))
1- تأتو وحطيتخليجية
2- أساور ولبست 8-|
3- حلق وركبت:x
4- حواجبك تحفهم>:O
…5- شعر صدرك تشيله:&
6- تاج ولبست
7-تان وتسوي
8- وردي ولبست ;خليجية

أبوي الدوره متى تجييك !
=))

«~ ھَھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍٱإيـﮱ خليجية
]————————————————————————————————————–

عندما تكون العائلة مجتمعه

ۆﭠﭼډ اﻟﭼﻣﯾع ﯾﺻړڅ ﺑأﺳﻣڱ ﺑﺣړاړﮪ :$

ﻓأﻋﻟﻣ ﺑأﻧڱ ۆﭑﻗف اﻣام اﻟﭠﻟﻓزﯾۆن

………………………………………….. ……………………………………….

شينه تسأل زوجهـآآ !
وشو أكثر شي يع’ـجبككَ فيني َ !
جسمي الرشيق !
والـآ وجهي الحلو !
والـآ عيوني الفآتنه !
……رد عليهـآآ ..
خيالك الواسعَ –
———————————————————><"

في محشش راح بيت عمه عشان يسلم عليه .. المهم جات زوجة عمه .. قعدت ناظرت فيه وضحكت .. قال المحشش ياااليل بدينا بالعشق الممنوع

————————————————————————————————————————-

محشش فـ برنامج مسابقات
سألوه ؛ ماهو عكس كلمة ” انتحار ”
…قال لهم : انـت بارد =D

هُِهُِهُِهُِهُِهُِـُِ(عطوني نعآل بسسرعة)ـهُِهُِهُِهُِهُِهُِـُِ=))

————————————————————————————————————————–

محشش عصبي رآح مستشفى ،
قآلوآ له آلإستقبآإل :
للأسف مآ عندنآإ سرير فآإضي آلحين .
قآإل : طيب متىآ ينآإسبكم أمرض >
=d{..هہہہہہہـ(=)))ـہہہہہہہٱٱٱي

————————————————————————————————————————————

محشش يقول لصاحبه :
ها وش سويت في الاختبااار خليجية
قاله : اسكت انا خربتها و سبيت الاستاذ في الورقه =D
قاله : الله ياخذك و أنا غشيت مـنّك =))
هہِہَہِـْ=))ـْہِہِہَھ خليجية:
————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

أندنوسيا والفلبين تطالبان بالانضمام الى دول الخليج !!

يقولون محد كبرر عيالكم إلا احنا =))

هههههههههههههههههآآآآآآآآآيــــ =))=D=)) ھَھٍھَھٍ(آآآآآخّ =)) بطَنّيَ)ھَھٍھَھٍٱإيـﮱ
——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

.لمآذا المرأة ؛
….

اذا ضاع ولدها تصيح واذا لقته كفختة خليجية
——————————————————————————————————————————————–

غبي ))..

يبغي يحط علبة بيبسي كبيره في الثلاجه مادخلت !!
شرب منها شوي X_X!!

…هههههههههههههههههههههههه مستحيل :O=)) !
———————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————-

تدري وشو وجه الشبه بينك وبين القمله ؟!!
" كلكم على راسي " X_X
محشش يمدح أبوه =))-
————————————————————————————————————————

مصريھَ طلعتَ منْ آلامتحان تبگي :'(

قآآلوآ لھا ليش تبكينْ !؟

قآلت : گنـت حآغلط !

هًهُهْـّ=Dـّهًهُـٍّ=))ـّ=))ـّهًهُـٍّ=Dـّهًهُـٍّہْ» •
هًهُهْـّ=Dـّهًهُـٍّ=))ـّ=))ـّهًهُـٍّ=Dـّهًهُـٍّہْ» •
گل هالصصيآح ۆهي ( گآنت ) حـتغلط !!
آاللہ يخلف علينا ، نصَ ﺂلورقھ بيضآء ۆنطلعَ نضحگ ۆنقول سهل =D
————-

————————————————————————————————————————————————————–

ذي نكته مغربيه

أعرفوا نكتهم لا تفشلونا =d

واحد مشى عند صاحبو للمدينة ودار ليه صاحبو الفريت ومايونيز. قال ليه: بطاطا واخا, ولكن الزبدة علاش

=))ههههههه=))هههههههه=))ههههههههه=))

والله ما فهمت شئ بس أكيد حلوة <=-p

خليجنا واحد=d
—————————————————————————————————————————-

عزيزئ السعودي /خليجية
بخصوص إنك تقول بتآخذ مغربيه =D
وتقول خل البنت السعودية تعنس و تخيس 😐
خواتك اسبانيات مثلا :/ !
—————————————————————————————————————————

عاآآآآآآآجل
بعد انضماآآم المغرب لدول الخليج
(تم تغييير مسمى مجلس التعاون الخليجي )
(الى مجلس التعاون الخليجي ومن يعز عليهم )
هههههههههههههههه
—————————————————————————————————————————

كما دانة يودان دانة دانتين ودان واويلووه "
~(-_-~) ~(-_-)~ (~-_-)~

خال يبي يقول .. كما تدين تدان
—————————————————————————————————————

استاذ يقول للتلميذ :
ضع كلمة ( ناقص ) فى جملة مفيده

قاله التلميذ:
[ هذا اللي ناقص بعد ]
————————————————————————————————————————————-

عيآل هالجيل : عمره 10 سنين عنده بلاك بيري و كآتب بالبروفايل
( ليش يآ دنيآ ضيعتي سنيني ) ؟ ، ، ، ،

يا البزر ،، انا يوم كنت بعمرك كآن همي الوحيد اني اختم لعبة كراش =D=))-
————————————————————————————————————————

حكمة محشش =))
آذآ كنٺ بين آلحيآه ۈآلموٺ
ۈآلدكٺور عطاك بندۈڵ
فعلم آنك في مستشـفى سعودي
=Dهہْہْْہْْْہْْْہْْہْـ(=)))ـہْہْْہْْْہْْہْہٱٱٱي

————————————————————————————————————————————————————-

محشش مر على أبوه ۉقآل لہ ؛
[ مرحبآ النسيب *nerd* ]

استغرب أبوه ! 😐
ۉ قآلہ أنا النسيب :s ؟

قآل ؛ أيوا ، مب انت متزوج أمي
—————————————————————————————————————————

عزيزيَ الشآبَ السعوديّ
بخصوصً إنّكً تتطنّزً علىً البنتً
إذآ فتحتً فمّهآ إذآ جتً تحطً كحلً آو مسكرـآ
ططآلً عمركً
مآ شفتً فمّكً
…………………………… وآنتً شآدّ الشمآغً تحتً دقنكً
عشآنً تثبتً العقآل.!! x_x-
———————————————————————————————————————————

امي تقول : أبعد عن ..
ﺂلملعون >=)
و ٱلأهـبـل :s
و ﺂلخاين </3
… والمنحرف *beer* خليجية
و ﺂلفاشل دراسياً 3-|

تستهبلــّين يمـه :s خلصوآ الربع ———————————————————————————————————————

۶ــزيــزتـﯾـِّﮱ الـأسـتـآذهـ‘ ..!!
تــ ح ــسـبـيـن ـإنـڪـ لـآ صـآرخــتـﯾـِّﮱ ۶ـلـﯾـِّﮱ ۈ نزلت‘ رآسـﯾـِّﮱ يــ۶ـنـﯾـِّﮱ خــفـت مـنـڪـ .؟!
هــہـہـہـہ‘ D:
( لـآ ۈ ﭑﻟلّہ ) بس قاعدهـہ‘ أطالع نعالـﯾـِّﮱ‘ نفس مـقـآسٍ‘ ۈجـہـڪـ ۈلـآ , لــأ ..!!!
—————————————————————————————————————————————

تعلمت اني مااغلط على اعدائي >:/
ليس جبناً ﻣ̝̚ﻧ̲ي 😐 (N)

بل زعتر منهم =)) :'( =D <=-P –
———————————————————————————————————————-

فقط في آيآم آلآمٺحآنآٺ
( آلجدآر )
يٺحۆل ﻟ منظر طبيعي جميْل
آلجميع يٺآمل ﺑہِ
————————————————————————————————————————————–

!
فاشلين … فاشلين…

فاشليين

فاشلين…

فاشليييين…
لاتخافون مو أنتوا هذا أندونيسي يبيع فازلييين"ههههههههه\\\\\\\\\\

——————————————————————————————————–

بدوي يسأل دلوع ; :
وش أكثر نوع يعجبك من الابل <(الجمل)؟ /
قال الدلوع : ههههههه تستهبل !
أكيد آي باد . . ;
هُہَہَہَـ=d(المُسْتَخدِمْ مَيِتْ ِضحـڪْ)ہ

………………………………………….. ………………………………………….. ……………….

منقول من ايميلي لجل عيونكم الحلوه ::خليجية
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههه يعطيج الف عافيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههلوووووووووووول عسل يسلمووعاآآآآآآآجل
بعد انضماآآم المغرب لدول الخليج
(تم تغييير مسمى مجلس التعاون الخليجي )
(الى مجلس التعاون الخليجي ومن يعز عليهم )
هههههههههههههههه

عيآل هالجيل : عمره 10 سنين عنده بلاك بيري و كآتب بالبروفايل
( ليش يآ دنيآ ضيعتي سنيني ) ؟ ، ، ، ،

يا البزر ،، انا يوم كنت بعمرك كآن همي الوحيد اني اختم لعبة كراش =d=))-

محشش فـ برنامج مسابقات
سألوه ؛ ماهو عكس كلمة ” انتحار ”
…قال لهم : انـت بارد =d

هُِهُِهُِهُِهُِهُِـُِ(عطوني نعآل بسسرعة)ـهُِهُِهُِهُِهُِهُِـُِ=))

خليجية خليجية خليجية
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههتقول: تهاوشت أنا و زوجي زعلت وقمت بسرعه بطلع من الغرفه مسكني من كمي وجلست أقول له: وخر والله ماأسمعك وخر والله ماأقعد..

ويوم إلتفت…

لقيت كمي متعلق بالباب…:

وهو في مكانه ميت من الضحك…

هَّـَـَہْہْـَہْـَہْـَہْہْ

ہْہْـَـَاٌاُاّيَ
=)) ھَھٍھَھٍـ=d ـھَھٍھَھٍٱإيـﮱ=))
ھَھٍھَھٍ(آآآآآخّ =)) بطَنّيَ)ھَھٍھَھٍٱإيـﮱ

كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك بطني بطنييييييييييييييي لحقواااااااا علي هههههههههههه أتخيل شكلها لما أنصفق ههههههههههههههههههههههه
الله يسعدج والله مت مت من الضحك
يسلمووووووووووووههههههههههههههههههههههههه يسلمو ضحكتيناعزيزئ السعودي /
بخصوص إنك تقول بتآخذ مغربيه =d
وتقول خل البنت السعودية تعنس و تخيس 😐
خواتك اسبانيات مثلا :/ !

هههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههه

عجيبه
كلش ولا الفلبين واندنوسيا يبون ينضمون لدول الخليج وهم صاجين كبروا عيالنا خخخخخخخهههههاااااااي
صج صج يسلموووووووووووووووو
روووووعه وعجيبthnx خليجية[عزيزي الشاب الخليجي =D=))
1- تأتو وحطيتخليجية
2- أساور ولبست 8-|
3- حلق وركبت:x
4- حواجبك تحفهم>:O
…5- شعر صدرك تشيله:&
6- تاج ولبست
7-تان وتسوي
8- وردي ولبست ;خليجية

أبوي الدوره متى تجييك !
=))

«~ ھَھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍھَھٍٱإيـﮱ خليجية

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ماااقووول غير ربي لا تغضب علينااااا

مشكووووووووووووووووووووره
ههههههههههههههههههههههههه
روووووووووووعهمحتاجه رايكم ضروري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اول شي صباح الخير

بنات انا امس رحت السووق ودخلت محل قمصان النووم المهم شريت لي كذا شغله ولما جيت بطلع
قالت لي اللي تشتغل بالمحل ماتبين العاب زوجيه قلت اوكي خنا نشوف شنو عندها طلعت لي زهرتين وطلعت لي علبه جنجفه فيها عبارات خاصه بالزوجين حلووه هالكلمات انا قريت عباره عن اساله رووعه المهم نرجع لزهرتين الزهرتين فضيحه بكل معنا الكلمه عليهم رسومات واوضاع حميمه جرئيه وايد طبعا انا ماعجبني هالجرئه الزايده قلت لها بس ابي اخذ الجنجفه قالت لا مايصير لازم الاثنين معا بعض شريتهم والحين متوهقه في هالزهرتين بصراحه انا توني متزوجه ماصار لي تسع شهوور وريلي لو شاف هالزهرتين اتوقع بطيح من عينه مو ليه وسعات اقول هذي لعبه مافيها شي بس الاوضاع اللي فيها بعضها مو حلوو ابي رايكم شنو تنصحوني ارمي هالزهرتين ولا اوريهم زوجي معا انهم قصه ويه
والله حبيبتي انا وحدة ما احب شي اسمه العاب زوجية وزوجي من النوع اللي ينقد حيل حيل حيل عشان جذيه ماعندي فكرة وإن شاء الله مايقصرون البنات……(ماحبيت اطلع وما اردخشيها اكيد بتحتاجينها بعدين
اذا ريلج من النووع الي ينقد على الواحد لا بالله قطيها ماله دااعي تصير سالفه على لعبه تافهه واذا عادي خليها بعد مدهقطيها الحيييييييييييييين

شتبين فيها !!!!

حبيبتي تفكيرهم مو مثل تفكيرنا

انتي ضامنه شلون بتكون ردة فعله؟

فكي عمرج واحرقيهم وكتي الرماد من الدريشه خليجية

ابعد عن الشر وغنيلووووووووووا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MaZyOoOoNa خليجية
اذا ريلج من النووع الي ينقد على الواحد لا بالله قطيها ماله دااعي تصير سالفه على لعبه تافهه واذا عادي خليها بعد مده

انا هذا الي مخوفني اخاف رده فعله تكون قويه ويزفني زفه ماتسوي علي خليجية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياوحشة غيابك خليجية
والله حبيبتي انا وحدة ما احب شي اسمه العاب زوجية وزوجي من النوع اللي ينقد حيل حيل حيل عشان جذيه ماعندي فكرة وإن شاء الله مايقصرون البنات……(ماحبيت اطلع وما ارد


وانا بعد ماحب بس انا اشتريت هالعبه علشان الجنجفه وايد تهبل وفيها عبارات رووعه
مشكووره ياقلبي علي ردج
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدويه ستايل خليجية

خشيها اكيد بتحتاجينها بعدين

افكر اخشها متحسفه عليها اقوول يمكن بعدين نحتاجها

خليجية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assori خليجية
قطيها الحيييييييييييييين

شتبين فيها !!!!

حبيبتي تفكيرهم مو مثل تفكيرنا

انتي ضامنه شلون بتكون ردة فعله؟

فكي عمرج واحرقيهم وكتي الرماد من الدريشه خليجية

ابعد عن الشر وغنيلووووووووووا

انا خايفه افتح علي باب وصعب يتسكر اخاف اول شي اطيح من عينه
وثاني شي اخسر زوجي واخسر نظرته لي وثالث شي زوجي يمه يخووف لاعصب يكلمج بطريقه تكرهين عمرج
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نواااال خليجية
انا خايفه افتح علي باب وصعب يتسكر اخاف اول شي اطيح من عينه
وثاني شي اخسر زوجي واخسر نظرته لي وثالث شي زوجي يمه يخووف لاعصب يكلمج بطريقه تكرهين عمرج

ياااااااااي عصبي؟؟؟؟؟؟؟؟

ياحبيبتي قطيهم فكي عمرج

ولاتدورين المشاكل انتي @@ يه
ليش اتقطنها خشيهم حق بعدين وحبيبتي هذا نوع من التغيير بس طبعا مو الحين تستعملينهم واذا خايفه خليهم عند وحده من خواتج او من اهلج لما تحتاجينهم طلبيهم منها

ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثيين
محتاره الصراحه مدري اقطهم ولا اخليهم
وقاعده افكر برده فعل زوجي ماادري شنو بتكون رده فعله عندي فضوول بس خوفي هالفضول يذبحني
خليهم عندك ممكن تحتاجي تغيري من الاوضاع علشان تكون عندك فكرةتبين نصحتي خشيها شوي شوي بعد تمهيد اكيد بتستعملينهخشيها
وبعدين اذا طاحت الميانه عدل طلعيهماشرايييييييييييييييييكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

بنات ابي راييكم في هالموضوع
اتأيدين ريلج انه يسافر ابروحه او مع ربعه ولا لاء؟؟؟
وليش؟؟
يالله ابي مشاركهخليجية
طبعا لأ لأ لأ الثقة موجودة بس الشيطان موجود بعدلأ وبشده كلش ما اييد … واهوا عارف هالشي واحنا متفقين عليه يعني خلصنا نقاش بهالموضوع …

لعده اسباب :

1- مالها معنى وموشي ضروري ..
2- الشيطان ما مات …
3- الثقه موجوده بس انا مادري شنو الناس اللي رايح معاهم ..
4- نبيل العوضي لما تكلم بحلقه عن الايدز قال ان الريال ان كان متزوج يروح مع اهله احسن عشان يصون روحه ولو ثاره شي الا مرته وياه تريحه ما يلجأ لشي ثاني ..

وبالنهايه يظل هذا رايي … ومشكوره ..
على حسب الديره اذا سفرت وناسه لألألألألأ اذا يبي يستانس يسافر معاي واذا بيروح العمره ولا الحج ميخالف خل يروح ويدعيليانا بعد ما أأيد بس اذا على الخراب الخراب موجود بالديره وشكثر فيه شقق دعاره وغير هذا بواقات الرياييل وايد وللاسف منهم كويتيات الي يبي الخراب يسويه حتى لو بديرته كل واحد عقله براسه ويعرف خلاصه صدقوني سمعت عن بنات وايد وكويتيات يخونون رياييلهم مع رياييل متزوجين ممكن في منهم حايشهم امراض يعني هالريال الي خان زوجته مع وحده خاينه زوجها شلي يضمن له ان هالبنت الي يلعب معاها ماعشرت قبله واحد فيه ايدز او مرض جنسي وهو مايدري مو مبين عليه والعكس صحيح الخراب مع الاسف منتشر بالديره شي يخرع صراحهئيه عاديماعندي مشكله يسافر مع ربعه
بما أني واثقه فيه جدااا

لان اللي يدور الحرام والخراب بيلقاه عندنا ماله داعي يسافر يدور عليه

لكن بروحه لاااااااااا,,,,أخاف عليه وأحاتيه
لانها صعبه الوحده فقط

لكن الحمد لله مو من النوع اللي على طول يسافر

وأغلب سفراته ضروريه مو تمشيه

وإذا في باله تمشيه يفضلها معي ومع عيالناخليجية
انا ما اايد كلش انه يسافر مع ربعه
موسالفه ان ماكو ثقه .. بس مابيه يتعود على هالشي وبعدين انا ما اثق بربعه ولا ادري شنو طريقه تفكيرهم والشباب لا تيمعوا وصاروا بروحهم يلعبون لعب ويصير كل شي سهل بالنسبه لهم وحلو تجربته
وانا متفقه معاه انه اذا يبي يسافر ريلي على ريلهانا ما افضل ان يسافر بروحه

وام ملاك كفت ووفت
انا مو متزوجة بس بشارك وياكمخليجية
اذا بيسافر الحج والا العمرة والا سفرة عمل ميخالف ،، لا والقلب داعي له بعد
لكن،، وحطو خمس خطوط تحتها سفرة ربع لأ والف لاعادي خل يسافر مو مشكله!!!!!!!!!

بالعكس انا اعتبرها اجازه زوجيه لا بد منها

مااحب اللزقه بالريل وين ماراح لازم في فجه من بعض شويخليجية

والي براسه شر وخمال بيسويه حتى لو بالديره مو عايقه شيخليجية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ملاك
لأ وبشده كلش ما اييد … واهوا عارف هالشي واحنا متفقين عليه يعني خلصنا نقاش بهالموضوع …

لعده اسباب :

1- مالها معنى وموشي ضروري ..
2- الشيطان ما مات …
3- الثقه موجوده بس انا مادري شنو الناس اللي رايح معاهم ..
4- نبيل العوضي لما تكلم بحلقه عن الايدز قال ان الريال ان كان متزوج يروح مع اهله احسن عشان يصون روحه ولو ثاره شي الا مرته وياه تريحه ما يلجأ لشي ثاني ..

وبالنهايه يظل هذا رايي … ومشكوره ..

رايي من رايها سفر برا مع الربع ماله داااعي
بدال لايقط فلوسه مع ربعه يقطهم علي وانا معاااه ونستانس بعد شكو الربع موكافي كل يوم يشوفهم بالديره وبالدوانيه

والله حاله شرايج موربع خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سبائك
عادي خل يسافر مو مشكله!!!!!!!!!
بالعكس انا اعتبرها اجازه زوجيه لا بد منها

مااحب اللزقه بالريل وين ماراح لازم في فجه من بعض شويخليجية
والي براسه شر وخمال بيسويه حتى لو بالديره مو عايقه شيخليجية

عين العقل
أنا عادي عندي خل يسافر مع ربعه لأنه مو ياهل أقول لأ لا تروح واتحكم بتصرفاته وخل يستانس بس بحدود وأنا أعرف مع منو رايح لأني أعرف حريمهم وطبعا لأني واثقه منه وأدري ريلي يخاف ربه ويحبني .لأ

لا ما احب يسافر بروحه و لا مع ربعه .. مالاداعي .. بس لي صارت السفرة عمرة و لا حج .. الله يوفقه دنيا و آخره
تاجراتنا منو توفر لي هالفستاااااااااااااان !!

السلام

عزيزاتي تاجرات المنتدى خليجية

ابي اطلب فستان من هالموقع وما اعرف شلون اطلب من النت

منو تطلبه لي … وتوصله لي البيت مع مندوبتها !

هذا لينك الموقع

http://www.newyorkdress.com/

بلييييييييييز اللي تقدر توفره .. تراسلني عالخاص عشان نتفاهم خليجيةخليجية
اب اباب ابحبيبتى دكتورة نوف تطلبة لج شوفيهاحبيبتي الموقع يتحول حق عربي حوليه وطلب الي تبينه ويوصلونه لج بس تاكدي من القياس وعلى فكره

في محادثه حيه معاهم تقدرين تستفسرين عن اي شي تبينه
للرفــــع ..خليجيةجزاااكم الله الف خير كلكم
والله يرفع قدركم
تمت المساعده من التاجره / د. نوف

بواسل .. مبين عليه حيل مباشر ومبسط الموقع
بس ما عمري تعاملت مع مواقع نت والمناسبه حيل قريبه ماكو مجال مغامره خليجية

كل الشكر ..
up
up up
up up up
up up up up

up upup up up
up

up
up
up